• Dozór Techniczny

    Zagadnienia techniczne i organizacyjne związane z urządzeniami podlegającymi dozorowi technicznemu (m.in. kotły parowe i wodne, rurociągi, dźwigi, suwnice, żurawie).

2018-4

zeszyt-5594-dozor-techniczny-2018-4.html

 
W numerze m.in.:
Badania nieniszczace obiektów zabytkowych Non-destructive testing of relic objects (Jan Kielczyk)
STRESZCZENIE Obiekty zabytkowe i historyczne odgrywaja wazna role w rozwoju cywilizacji. Liczne przedmioty gromadzone sa w muzeach i przez prywatnych kolekcjonerów, a wartosc tych przedmiotów ciagle rosnie. Badania nieniszczace sa od wielu lat skutecznie stosowane do tych obiektów. Celem ndt jest: dostarczenie wiedzy o stanie technicznym obiektów, co ułatwia podejmowanie decyzji o działaniach konserwacyjnych, okreslenie czasu i miejsca tworzenia obiektu a czasem jego autora, wykrycie fałszerstwa, rodzaju uzytych materiałów artystycznych, szlaków handlowych, wartosci zabytkowej. Wiedza uzyskana w wyniku ndt zwykle stosowana jest do okreslania rodzaju i zakresu prac konserwacyjnych prowadzacych do spowolnienia procesu degradacji. Najczesciej stosowane sa badania wizualne, radiograficzne, ultradzwiekowe, termograficzne w podczerwieni i metoda fluorescencji rentgenowskiej. Ponizej kilka wybranych przykładów zastosowan ndt do obiektów zabytkowych. słowa kluczowe: badania nieniszczace, obiekty zabytkowe ABSTRACT Relic and historic objects play important part in the development of civilization. Numerous objects gathered in museums and by private collectors, their value is constantly growing up. Non-destructive testing has been successfully applied to such objects for many years. The aim of ndt is: providing knowledge of technical condition of objects, what makes easier undertaken the decision about conservation works, determination the time and place of object creation and in some cases authorship, revealing fraud, kind of artistic materials used, trade routes and relic value. Knowledge gained as the result of ndt is always applied to the determination of kind and range of conservation works, leading to slowing degradation process. Most often visual, radiographic, ultrasonic, infrared thermographic and X-ray fluorescence testing is applied. Below some selected examples of ndt application. keywords: non-destructive testing, re... więcej»

Niemieccy eksperci alarmuja: co siódma winda jest niebezpieczna. A w Polsce? (Przemysław Kubiak)
Z koncem maja Niemieckie Stowarzyszenie Dozoru Technicznego (TÜV) poinformowało, ze po przeprowadzonych przez nie w 2017 r. kontrolach wind eksploatowanych na terenie Niemiec okazało sie, iz jedna siódma dzwigów ma powazne wady. W zwiazku z tym inspektorzy TÜV nakazali wstrzymanie eksploatacji prawie 2 tys. dzwigów na terenie całego kraju. Czy w Polsce mozemy miec do czynienia z podobnym problemem jak u naszego zachodniego sasiada? Pytanie wydaje sie zasadne, bowiem spora czesc eksploatowanych u nas dzwigów osobowych pochodzi od tych samych producentów, a zasady nadzoru i kontroli pracy tych urzadzen sa w naszym kraju podobne do tych za Odra.Niemiecki tygodnik "Der Spiegel", cytujac przedstawiciela TÜV, napisał, ze z 544 tys. wind, które w zeszłym roku poddano kontroli, ponad 80 tys. miało powazne wady, nawet takie, które zagrazały zyciu uzytkowników. - Stan techniczny tych wind był tak niepewny, ze istniało niebezpieczenstwo dla zycia i zdrowia - stwierdził cytowany przez tygodnik przedstawiciel TÜV, dodajac, ze głównymi powodami, dla których wstrzymano dalsza eksploatacje 1965 urzadzen, były zuzyte przewody elektryczne oraz zawodzace blokady i systemy alarmowe. Dzwigi osobowe w Niemczech musza byc kontrolowane co roku. Takze w Polsce przynajmniej raz na rok kazda winda musi byc poddana badaniu Urzedu Dozoru Technicznego - wymóg taki obowiazuje we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Z danych uzyskanych w Urzedzie Dozoru Technicznego wynika, ze w 2017 r. inspektorzy UDT skontrolowali 51 154 wind róznych typów i przeznaczen, w tym 47 509 wind osobowych, osobowo-towarowych i dla strazy pozarnej. - Negatywna decyzje skutkujaca wstrzymaniem eksploatacji wydano w 99 przypadkach. 60 w odniesieniu do wind osobowych, osobowo-towarowych i dla strazy - poinformował nas Maciej Zagrobelny, p.o. rzecznik prasowy UDT. Polskie statystyki sa wiec duzo lepsze w tym wzgledzie od niemieckich. Dodajmy, ze od lat U... więcej»

Problemy w spawaniu przetopu na odległosc metali i ceramiki przy pomocy urzadzenia do połaczenia robota z czujnikiem ruchu trenazera spawania (Stan Yastrzebsky, Ryszard Jastrzebski, Dariusz Przytuła)
problems in remote root pass weld of metals and ceramics using a combination of a welding robot and a trainer Abstract In order to perform the welding of conductor ceramics, titanium alloys in an argon-filled space and underwater root pass weld it is necessary to connect the robot to the motion sensor of the computer-based trainer and map the weld pool boundary onto the robot’s camera frames using digital processing techniques. Algorithms for root layer welding were discussed to make a remote root pass using a robot and employing the following methods: 111, 131, 135, 136, 138 and 141 key words: remote welding, root pass Streszczenie Aby wykonac spawanie przewodzacej prad ceramiki, stopów tytanu w pomieszczeniu wypełnionym argonem czy przetopów pod woda nalezy połaczyc robota z czujnikiem ruchu trenazera i przy pomocy komputerowego przetwarzania obrazu na klatki filmu kamery robota naniesc granice jeziorka spawalniczego. Aby umozliwic wykonanie przetopu na odleglosc przy pomocy robota, opierajac sie na fizyce topienia metalu, omówiono algorytmy spawania sciegu przetopowego metodami 111, 131, 135, 136, 138 i 141. słowa kluczowe: spawanie na odległosc, wykonanie przetopu Wprowadzenie W Instytucie Spawania Elektrycznego im. Jewhena Patona w Kijowie opracowano urzadzenia do zgrzewania komórek zywych przy pomocy elektroosmozy13. Wiele lat wczesniej na Politechnice Wrocławskiej wykonano badania zgrzewania przy pomocy elektroosmozy skał na terenach bagiennych7. Warto tu zaznaczyc, ze welding oznacza zgrzewanie plus spawanie, a w polskich normach np. EN1090 ten termin jest błednie tłumaczony. Na miedzynarodowej konferencji poswieconej materiałom elektronicznym na Florydzie dr inz. Ilona Jastrzebska zaprezentowała otrzymany sztucznie hercynit, który po podgrzaniu przewodzi prad jak metal, czyli nadaje sie do spawania11. Na tej samej konferencji Adam Jastrzebski pokazał piec do przetapiania metoda TIG przy pomocy mechan... więcej»

Awaria instalacji chłodniczej cz. II. Kwalifikacja zdarzenia. Wyciek czy eksplozja? (Leszek Gardynski)
Streszczenie: W pierwszej czesci artykułu (Dozór Techniczny nr 3/2018) opisano sposób postepowania zastosowany przy ustalaniu przyczyn awarii w chłodni owoców, która polegała na gwałtownym rozszczelnieniu amoniakalnej instalacji chłodniczej. Wykryto cała liste niezgodnosci spawalniczych. Odrebne zagadnienie w opisywanym przypadku stanowiło rozstrzygniecie sporu, czy zdarzenie nalezy zakwalifikowac jako wyciek, czy eksplozje. Zagadnienie to szerzej przedstawiono w drugiej czesci. Od odpowiedzi na to pytanie czesto zalezy decyzja ubezpieczyciela o ewentualnej wypłacie odszkodowania. Wprowadzenie Inspiracja do napisania artykułu była awaria, która miała miejsce w chłodni owoców. Nagłe rozszczelnienie instalacji spowodowało wydostanie sie znacznych ilosci amoniaku, które spowodowały straty materialne w postaci zniszczenia (poparzenia) partii owoców. Przyczyna okazały sie wady spawalnicze. Samo zdarzenie, ze wzgledu na dynamike, mimo braku ofiar i spektakularnych uszkodzen obiektu autor zakwalifikował jako eksplozje. Opis awarii Awaria miała miejsce w chłodniczej instalacji amoniakalnej pracujacej od 13 lat. Instalacja pracuje przy cisnieniu 12 bar. Według swiadków rozszczelnieniu towarzyszył głosny huk i gwałtowne wydobycie duzych ilosci amoniaku, który w okresie kilkudziesieciu sekund wypełnił cała hale. Instalacja jest cyklicznie rozmrazana co 8 godzin. W czasie zdarzenia urzadzenie było na etapie rozmrazania. Obliczenia intensywnosci przepływu amoniaku przez pekniecie Wypływ gazu sprezonego w naczyniu cisnieniowym przez nieszczelnosc mozna w pewnym uproszczeniu traktowac jak wypływ płynu niescisliwego, a nastepnie rozprezanie do cisnienia atmosferycznego. Wychodzac z równania ciagłosci strugi (Bernouliego), otrzymujemy wzór na liniowa predkosc wypływu v: v = (2pr/ρr)1/2 (1), gdzie pr - cisnienie bezwzgledne w rurociagu, ρr - gestosc gazu, ρ = p/(RT) (2), R - stała gazowa, T - temperatura bezwzgledn... więcej»

2018-3

zeszyt-5571-dozor-techniczny-2018-3.html

 
W numerze m.in.:
Wpływ umiejscowienia urzadzen zabezpieczajacych na stopien redukcji ryzyka (Ryszard Sauk, Paulina Pianko-Oprych)
W artykule opisano ogólnie zasady doboru urzadzen zabezpieczajacych przed nadmiernym wzrostem cisnienia oraz wpływ miejsca ich zainstalowania na poziom redukcji ryzyka i wymagana przepustowosc. Praca zawiera takze wyjasnienie przyczyny umiejscawiania zabezpieczenmajacych odprowadzac moc cieplna w postaci pary nasyconej w górnej czesci aparatów oraz koniecznosci uzupełniania ich o blokady od niskiego poziomu. Opisany przypadek studyjny uwidacznia problem przekraczania, dla pewnych wartosci cisnien, deklarowanej przez producenta maksymalnej temperatury dopuszczalnej, TS, zaworów bezpieczenstwa przez odprowadzana pare nasycona, której temperatura jest funkcja cisnienia poczatku otwarcia Ppo danego zaworu. 2. Wstep Głównym zródłem ryzyka stanowionego przez urzadzenia cisnieniowe jest mozliwosc uwolnienia energii zgromadzonej w postaci sprezonego medium i uwolnienie zawartosci. Skutkowac to moze bardzo powaznymi konsekwencjami dla ludzi, mienia i srodowiska. Wzrost cisnienia powoduje wzrost naprezen w powłoce cisnieniowej, a gdy przekrocza one wartosc dopuszczalna moze nastapic utrata integralnosci i wypływ gromadzonego medium. Przekroczenie naprezen dopuszczalnych moze byc spowodowane takze wzrostem temperatury, gdyz ich wartosc spada wraz ze wzrostem temperatury proporcjonalnie do spadku wartosci granicy plastycznosci, tak jak obrazuje to rys. 1. W praktyce inzynierskiej warunek bezpiecznej eksploatacji urzadzenia cisnieniowego polegajacy na nieprzekroczeniu naprezen dopuszczalnych dla maksymalnego cisnienia i temperatury zawarty jest w formułach wiazacych ze soba wymiary urzadzenia (np. srednice, grubosci scianek) i parametry wytrzymałosciowe materiału scianki (1), (2). W przypadkach gdy mozliwe jest przekroczenie parametrów dopuszczalnych stosuje sie odpowiednie zabezpieczenia. Urzadzenia zabezpieczajace przed nadmiernym wzrostem cisnienia (np. zawory lub głowice bezpieczenstwa) sa jednymi z pierwszych i najpowszechnie... więcej»

Zastosowanie w energetyce materiałów kompo w niskich temperaturach (Paweł Pociżnicki, Przemysław Rudnicki, Lewandowska Anna, Kryszak Wojciech, Leszek Lewandowski)
Abstrakt W artykule poruszono wpływ ciekłego azotu w temperaturze -196 oC na wybrane własciwosci fizyczne kompozytów zbudowanych na bazie zywic winyloestrowych D411 oraz D470. Badania te wykonane zostały pod katem pózniejszego wykorzystania kompozytu jako jednego z elementów nadprzewodnikowego ogranicznika pradu zwarciowego (NOPZ). Wstep Po raz kolejny firma Plasticon Poland udowodniła wszechstronnosc zastosowania laminatu winylestrowo- -szklanego. Tym razem - jako innowacyjny projekt na rynku - na zlecenie Przedsiebiorstwa Badawczo-Wdrozeniowego Frako-Term sp. z o.o. zespół specjalistów z Plasticon Poland zaprojektował i wykonał obudowe karkasu jako zewnetrzny element nadprzewodnikowego ogranicznika pradu zwarciowego. Jest to unikatowe zastosowanie laminatu winylestrowo-szklanego do produkcji komponentów nadprzewodników nowej generacji. Głównym zadaniem ograniczników pradu zwarciowego nowego typu jest bezobsługowe zapewnienie ochrony takim urzadzeniom jak transformatory i wyłaczniki. Dzieki nowej konstrukcji urzadzenia beda w mniejszym stopniu narazone na przeciazenia zarówno mechaniczne, jak i cieplne, co ma bezposrednie przełozenie na ograniczenie ich zuzycia, a przez to znaczaco wydłuzy ich okres eksploatacji. Kompozyt na bazie zastosowanej do produkcji zywicy winyloestrowej idealnie wpisał sie w koncepcji techniczno- ekonomicznej. Dodatkowo Plasticon Poland opracował technologie połaczenia laminatu z elementami metalowymi. Szczegóły znajda Panstwo w ponizszym artykule. Nadprzewodnikowy Ogranicznik Pradu Zwarciowego Współczesne urzadzenia w przewazajacej czesci wymagaja zasilania pradem elektrycznym. Zarówno urzadzenia gospodarstwa domowego, jak i maszyny znajdujace sie w najwiekszych halach produkcyjnych musza korzystac z przyłaczenia do sieci energetycznej... więcej»

Elektryzujace wyzwania elektromobilności
22 lutego 2018 r. weszła w zycie ustawa o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych. Zdaniem jej twórców ma stworzyc ona warunki do upowszechnienia i rozwoju transportu elektrycznego, w tym publicznego w naszym kraju. Do 2025 r. po polskich drogach ma sie poruszac nawet milion pojazdów elektrycznych, w tym 3 tys. autobusów elektrycznych. Jednak wielu ekspertów z dystansem podchodzi do tych oczekiwan, tym bardziej ze wciaz nie ma szczegółowych rozporzadzen, które pozwalałyby na sprawne i bezpieczne rozwijanie tego sektora transportu. Ogólnie rzecz ujmujac, elektromobilnosc to całosc zagadnien zwiazanych z pojazdami elektrycznymi napedzanymi energia elektryczna (np. samochody, drony, segwaye), infrastruktura słuzaca do ich ładowania oraz ich funkcjonowaniem od strony prawnej. Ten stosunkowo młody, zgłasza w Polsce, rynek rozwija sie bardzo szybko. Przyczynia sie do tego rosnaca wsród wielu społeczenstw swiadomosc ekologiczna oraz koniecznosc dywersyfikacji sposobów zasilania pojazdów. - Elektromobilnosc moze stac sie napedem nowoczesnej gospodarki, przyczynic sie do wzrostu innowacyjnosci w sektorze energetycznym oraz stanowic skuteczne narzedzie w walce z zanieczyszczeniem powietrza - komentował ustawe Krzysztof Tchórzewski, minister energii. Podkreslał, ze transport elektryczny jest nowym, globalnym i szybko rozwijajacym sie trendem, który obejmuje coraz wiecej krajów. - Przyjecie rozwiazan zaproponowanych w ustawie przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczenstwa energetycznego kraju, natomiast rozwój rynku paliw alternatywnych w transporcie moze znaczaco wpłynac na poprawe jakosci powietrza w miastach - zaznaczył minister. Ustawa tworzy podstawy prawne do rozbudowy infrastruktury do ładowania samochodów energia elektryczna lub ich tankowania CNG/LNG i okresla zasady rozwoju i funkcjonowania rynku paliw alternatywnych w transporcie. - Obecnie po ulicach Warszawy jezdzi 20 autobusów elektrycznych, a do konca r... więcej»

Awaria instalacji chłodniczej (czesc I). Wady powaznej awarii instalacji chłodniczej (Leszek Gardynski)
Streszczenie W artykule opisano sposób postepowania zastosowany przy ustalaniu przyczyn awarii w chłodni owoców, która polegała na gwałtownym rozszczelnieniu amoniakalnej instalacji chłodniczej. Wykryto wiele niezgodnosci spawalniczych. Odrebne zagadnienie stanowił spór, czy zdarzenie nalezy zakwalifikowac jako wyciek, czy eksplozje. Zagadnienie to szerzej zostanie przedstawione w drugiej czesci. Wprowadzenie Nagłe rozszczelnienie instalacji w chłodni owoców spowodowało wydostanie sie znacznych ilosci amoniaku i zniszczenie (poparzenie) partii owoców. Przyczyna okazały sie wady spawalnicze. Samo zdarzenie ze wzgledu na dynamike autor zakwalifikował jako eksplozje. Opis awarii Awaria miała miejsce w chłodniczej instalacji amoniakalnej pracujacej od 13 lat. Instalacja pracuje przy cisnieniu 12 bar. Według swiadków rozszczelnieniu towarzyszył głosny huk i gwałtowne wydobycie duzych ilosci amoniaku, który w kilkudziesiat sekund wypełnił cała hale. Instalacja jest cyklicznie rozmrazana co 8 godzin. W czasie zdarzenia urzadzenie było na etapie rozmrazania. Rurociagi w chłodni wykonane sa ze stali R 35. W czasie pracy instalacji, która ma miejsce przez cztery miesiace w roku, 2-3 razy na dobe przeprowadzane jest rozmrazanie. W czasie rozmrazania temperatura w uszkodzonym rurociagu podnoszona jest z poziomu ok. -40÷-30°C do ok. 70÷80°C, a wiec o ok. 110°C. Rurociag w chwili awarii miał za soba ok. 13x4x30x2,5 = 3900 cykli cieplnych. Rozmrazanie (w tej fazie nastapiła awaria) odbywa sie przy cisnieniu 5 barów. Charakterystyka amoniaku Gazowy amoniak (NH3, jako czynnik chłodniczy oznaczenie R717) jest bezbarwny, ma charakterystyczny bardzo ostry zapach drazniacy błony sluzowe. Otrzymuje sie go najczesciej z syntezy azotu i wodoru. Jest to zwiazek trujacy, bez szkody dla zdrowia pozostaja jego stezenia w powietrzu do 0,005%. Przy stezeniu 0,07÷0,1% moga wystapic uszkodzenia dróg oddechowych, oddychanie powietrzem zawierajacym am... więcej»

2018-2

zeszyt-5475-dozor-techniczny-2018-2.html

 
W numerze m.in.:
Radiografia cyfrowa w NDT (czesc 2) (Grzegorz Jezierski)
W praktyce odbiorowej połaczen spawanych lub odlewów z wykorzystaniem metody radiograficznej do oceny ich jakosci coraz czesciej mamy do czynienia z technikami cyfrowymi, które zastepuja technika błonowa. Pojawiło sie wiele nowych terminów zwiazanych z rozwiazaniami technicznymi radiografii cyfrowej i wymaganiami jakosciowymi. Dlatego warto przyblizyc inspektorom dozoru technicznego (którzy na co dzien nie zajmuja sie fizycznym wykonywaniem nieniszczacych badan radiograficznych) tej nowej techniki, która w obszarze medycyny prawie całkowicie wyparła z uzycia błone radiograficzna. Czesc druga artykułu.Czesc II 5. Podstawowe charakterystyki detektorów cyfrowych Podstawowymi parametrami charakteryzujacymi detektory cyfrowe stosowane w NDT sa: - rodzaj panelu, - rozmiar matrycy, - wielkosc piksela (pixel pitch), - współczynnik wypełnienia pikseli (fill factor), - zakres energii i odpornosc na promieniowanie, - zakres dynamiczny (dynamic range), - stosunek sygnału do szumu (SNR - Signal - to - Noise Ratio), - rozdzielczosc przestrzenna (Spatial Resolution), - stosunek kontrastu do szumu (CNR - Contrast - to - Noise Ratio), - funkcja przenoszenia modulacji (MTF - Modulation Transfer Function), - kwantowa wydajnosc detekcji (DQE - Detective Quantum Efficiency), - szybkosc pracy panelu, czyli ilosc klatek na sekunde (frame rate, frame per second). rodzaj panelu Z przedstawionego w czesci I opisu wynika, ze podstawowym kryterium przy wyborze panelu jest zakres energii promieniowania i warunki pracy (laboratoryjne czy terenowe). W zdecydowanej wiekszosci beda to panele DDA z przemiana posrednia ze standardowymi matrycami na amorficznym krzemie (a-Si) opartymi na tranzystorach TFT (w zakresie energii do 15 MeV) lub z matrycami CMOS (do 225 kV). Znacznie rzadziej beda stosowane panele z przemiana bezposrednia oparte na amorficznym selenie (a-Se), a to z powodu mniejszych energii (do 150 kV), a takze ich delikatniejszej konstr... więcej»

Nowoczesne technologie w ochronie przeciwpozarowej (Jarosław Bernas)
Streszczenie W publikacji przedstawiono wybrane nowe technologie wykorzystywane na potrzeby Panstwowej Strazy Pozarnej, jak równiez inne, bedace dopiero w fazie projektów i jeszcze nie wdrozone w Krajowym Systemie Ratowniczo- -Gasniczym. Skupiono sie na zastosowaniu bezzałogowych platform zarówno ladowych, jak i powietrznych, a takze opisano koncepcje kombinezonów bojowych przeznaczonych dla strazaków. abstract The publication presents selected new technologies used for the needs of the State Fire Service, as well as others that are only in the phase of projects and are not yet implemented in the National Fire and Rescue System. The use of unmanned land platforms as well as unmanned aerial vehicles, and the concept of combat suits for firefighters were described. Wprowadzenie Zakres funkcjonowania Panstwowej Strazy Pozarnej jest obecnie bardzo szeroki. Gaszenie pozarów stanowi mała czesc wszystkich interwencji (ok. 26% w zeszłym roku1), ale inne działania charakteryzuja sie równie wysokim ryzykiem odniesienia obrazen przez ratowników bioracych bezposredni udział w akcjach2. Wyodrebnionych zostało kilka rodzajów ratownictwa, które funkcjonuja nie tylko na poziomie podstawowym (zakres typowej jednostki ratowniczo- gasniczej), lecz takze specjalistycznym (realizowanym przez grupy specjalistyczne): a) wysokosciowe, b) wodne, c) techniczne, d) medyczne, e) chemiczne i ekologiczne, f) poszukiwawczo-ratownicze3. Mobilne roboty do zadan specjalnych znajduja zastosowanie przede wszystkim w ratownictwie chemicznym i ekologicznym oraz podczas działan poszukiwawczo-ratowniczych. Dowodem na taka teze jest wyposazenie niektórych warszawskich jednostek PSP w sprzet zdalnie sterowany, taki jak roboty ladowe (Jednostka Ratowniczo-Gasnicza nr 6) lub bezzałogowe statki powietrzne (JRG 15). Prowadzono równiez badania nad połaczeniem mozliwosci róznych urzadzen w jednym systemie4. 1. Roboty ladowe stosowane w ratownictwie Mimo ze "oj... więcej»

Próba opisania recznego spawania na podstawie zainspirowanego biologia i rzymskim jezykiem pisania obrazów komputerowego modelu typów zdolności (Zbigniew Prusak, Katarzyna Zychowicz, Alicja Tuz, Adam Jastrzębski, Ryszard Jastrzębski)
W artykule przedstawiono wektorowy model typów zdolnosci człowieka oparty na sieciach neuronowych. Aby było mozliwe przełozenie tego systemu z nauki spawania do uczenia systemów komputerowych robotów przemysłowych stworzono model mózgu. Na tej podstawie omówiono mozliwosci wspomagania komputerowego spawania. W celu zwiekszenia skutecznosci srodków audiowizualnych przeanalizowano jezyk obrazkowy pisania ikon bizantyjskich metodami analizy jezyków mówionych, przedstawiajac takie elementy jezyka jak: zbiór znaków, ekspresje, komunikacje, syntaktyke, semantyke i pragmatyke. Wykorzystanie takiego jezyka do nauki fizyki spawania wymagało zamiany pojec teologicznych na pojecia fizyki spawania. Taka operacja przyspiesza badania w tej dziedzinie, bo choc te same równania daja te same rozwiazania, to inna jest ich interpretacja. Ograniczylismy sie do omówienia alfabetu jezyka obrazkowego i gramatyki, która jest fizyka opisowa. An attempt to describe manual welding based on computerized model of types of human abilities inspired by biology and Roman language of writing images ABSTRACT The paper presents vector model of various types of human abilities based on neural networks. In order to translate this teaching and learning system from practice of welding to teaching computerized systems of industrial robots, a brain model was created. Based on these, the possibilities of computer- aided welding are discussed. In order to increase the effectiveness of audiovisual media, the pictorial language of writing Byzantine icons with the methods of analyzing spoken languages is presented by analyzing elements of language such as: character set, expression, communication, syntax, semantics and pragmatics. The use of such language for teaching the physical principles of welding science required translation of theological meanings and underlying concepts into the concepts of welding physics. Such an operation is expected to accelerate research... więcej»

Spóznienie i niezdecydowanie, czyli nadzór nad stacjami kontroli pojazdów po nowemu (Piotr Szymaniak)
20 maja ubiegłego roku minał termin implementacji nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w sprawie okresowych badan zdatnosci do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep. Po tym terminie panstwa członkowskie miały niezwłocznie przesłac Komisji Europejskiej uchwalone przepisy, które powinny wejsc w zycie nie pózniej niz 20 maja 2018. Tego dnia przestanie bowiem obowiazywac poprzednia dyrektywa 2009/40/WE.Nie dosc, ze nasz rzad nie uchwalił na czas przepisów, to nie wiadomo, czy zrobi to do czasu, gdy zgodnie z unijnym prawem powinny juz wchodzic w zycie. Opóznienia wynikaja m.in. z watpliwosci co do tego, jak duze kompetencje i zadania maja byc powierzone Transportowemu Dozorowi Technicznemu. Pierwotnie oprócz powierzenia TDT pełnego nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa chciało tez wprowadzenia stacji kontroli pojazdów zarzadzanych przez TDT. Dzis, nie dosc, ze powstanie takich "rzadowych" stacji nie jest pewne, to jesli powstana, to niewiele, a ich kompetencje beda mniejsze niz planowano. Obowiazkowo badania beda musiały przechodzic tam np. składaki czy auta po tuningu. Obecnie nadzór nad stacjami kontroli pojazdów (SKP) pełnia starostwa. Dyrektywa nie wymaga, by nadzór nad stacjami sprawował panstwowy podmiot. Zgodnie z motywem 15 preambuły kwestia badan zdatnosci do ruchu drogowego jest przedmiotem suwerennych decyzji poszczególnych panstw, "a zatem powinna ona byc rozstrzygana przez panstwa członkowskie lub przez nadzorowane przez nie podmioty publiczne lub prywatne, którym powierzono prowadzenie takich badan. Panstwa członkowskie powinny niezmiennie pozostawac odpowiedzialne za badania zdatnosci do ruchu drogowego nawet w przypadku gdy w ramach systemu krajowego dopuszcza sie przeprowadzanie badan zdatnosci do ruchu drogowego przez podmioty prywatne, w tym podmioty wykonujace równiez naprawy pojazdów". O ile przejecie kontroli SKP przez... więcej»

2018-1

zeszyt-5415-dozor-techniczny-2018-1.html

 
W numerze m.in.:
Diagnostyka wspierajaca elastyczna eksploatacje bloków klasy 200 MW (Jerzy Trzeszczynski)
"Koniec epoki wegla" to opinia jednego z ekspertów na wiesc o udanej próbie uzyskania paliwa poprzez destylacje ropy naftowej "Scientific American", 1867 r.Streszczenie Wsród wymagan stawianych blokom energetycznym najwazniejsze sa wymagania techniczne, decyduja bowiem o ich dyspozycyjnosci. Dla bloków klasy 200 MW, które w przyszłosci jeszcze bardziej niz obecnie beda stabilizowac Krajowy System Elektroenergetyczny wysoka dyspozycyjnosc bedzie najbardziej pozadana cecha. Zapewnic ja moze tylko wiedza z odpowiednio zorganizowanej i wykonywanej diagnostyki oraz kreowany na jej podstawie maintenance posiadajacy odpowiedni zakres i poziom przy akceptowalnych kosztach. W tym celu opracowano kompletny systemu diagnostyczny, który integruje prognozowanie trwałosci i predykcje awarii, uwzgledniajac warunki eksploatacji ponad 30 bloków klasy 200 MW. Wstep Zyjemy w czasach transformacji, która dotyka praktycznie wszystkich dziedzin zycia i ma globalny charakter. Kierunek jej nie jest do konca jasny, natomiast jej tempo wydaje sie przyspieszac. Obejmuje takze energetyke prawie w kazdym jej obszarze. Gospodarka 4.0 stanowi wyzwanie dla wszystkich rodzajów generacji zarówno w obszarze produkcji, utrzymania technicznego jak równiez modeli biznesowych1. Podnosi wysoko poprzeczke wymagan. Odpowiednio zmodernizowane i dostosowane bloki klasy 100 MW a zwłaszcza 200 MW i 360 MW nie stoja na straconej pozycji, pełnia bowiem w coraz wiekszym stopniu role stabilizatora KSE. Ich stan techniczny jest nadal bardzo dobry, od dawno stanowia bardziej problem dla dostawców nowych urzadzen niz dla uzytkowników. Problem tych drugich polega głównie na tym, ze brakuje dla nich miejsca w KSE, a rola która przeznacza im operator, jest coraz mniej komfortowa. Wazne miejsce w KSE (rys. 1) beda miały tak długo, jak długo magazynowanie energii generowanej przez wiatrowe i fotowoltaniczne zródła energii oraz bardziej elastyczne bloki weglowe, gazowoparowe ... więcej»

Odkodowanie i instalowanie wyczucia inzynier skiego na przykładzie szkolenia inzynierów polska metoda ILM do budowy zbiorników na ciekły gaz ziemny LNG (Ryszard Jastrzebski, Grzegorz Padula, Dariusz Cyganek, Zbigniew Prusak)
1. Wprowadzenie Likwidacja specjalistycznych firm spawalniczych podczas wymuszonej przez Unie Europejska restrukturyzacji przedsiebiorstw wyspecjalizowanych w obsłudze globalnego rynku imperium rosyjskiego i ciagłej rozbudowie przemysłu niemieckiego, czego wynikiem było 10krotne zmniejszenie zatrudnienia, wymagała zebrania i usystematyzowania gromadzonej przez pokolenia praktyków i do tej pory silnie strzezonej wiedzy technologicznej. Okazało sie, ze wiedza dotyczaca budowy mostów, statków, rafinerii i elektrowni zgromadzona jest na róznych stanowiskach poczawszy od głównego spawalnika poprzez kierowników, mistrzów, brygadzistów, technologów, konczac na spawaczu. Wiedza ta przekazywana była poprzez system szkolen wewnetrznych i praktyki w ciagu całej kariery zawodowej. Jak wykazuje doswiadczenie, wielu fachowców w znacznie wiekszym stopniu korzysta z myslenia nieswiadomego niz swiadomego. W konkretnej sytuacji wiedza oni jak postapic i jaka podjac decyzje, lecz nie potrafia powiedziec dlaczego. Myslenie nieswiadome sprawia, ze ogromna ilosc informacji przetwarzana jest z tak duza predkoscia, ze kontrolowanie przez swiadomosc algorytmu przetwarzania danych jest czasowo niepraktyczne lub wrecz niewykonywalne przez umysł ludzki1-3, 13. Dlatego w wielu dziedzinach nauk stosowanych, np. praktyczne zastosowanie nauk medycznych w warunkach izby pogotowia ratunkowego czy warunkach polowych, nieswiadome myslenie wyuczonymi schematami jest szybsze i mniej narazone na podejmowanie złych decyzji i pomyłkowe ominiecie potrzebnych kroków14. Z drugiej strony myslenie nieswiadome stosowane w praktyce projektowania inzynierskiego prowadzi do schematycznosci i powtarzalnosci rozwiazan, braku innowacji i mozliwosci powielania tych samych błedów, choc takze ustrzega przed popełnianiem nowych. Jest to bezwładnosc psychiczna (myslowa), w która z czasem popadaja nawet najbardziej doswiadczeni projektanci inzynierscy14-16. Dotychczas w naukach ... więcej»

SONAR - ultradzwiekowa diagnostyka stanu zamocowania kotew stalowych w górotworze KOFAMA Kozle S.A.
Opis problemu badawczego Projekt obejmował kotwy stalowe, które mocowane sa w górotworze w celu wzmocnienia i poprawienia statecznosci obudowy chodnika kopalnianego, ale sprawdzaja sie równiez jako wskaznik monitorujacy prace (przemieszczanie) górotworu. Monitorowanie przemieszczen górotworu jest bardzo istotne w kwestii bezpieczenstwa załóg pracujacych pod ziemia. Nagła utrata statecznosci wyrobisk moze skutkowac powstaniem zjawisk dynamicznych (np. odspojenie sie skał z stropu), które niosa bezposrednie zagrozenie dla zycia i zdrowia górników. Proponowany projekt oferuje bezinwazyjne urzadzenie dedykowane do wykrywania oraz identyfikacji przemieszczania sie mas skalnych w otworach wywierconych w stropie górniczego chodnika. Monitoring przemieszczen stanowi wazny parametr, który pomaga okreslac stan obudowy kotwowej. Ciagły monitoring przemieszczen znaczaco zwieksza wiedze na temat statecznosci wyrobisk, co bezposrednio przekłada sie na podniesienie poziomu bezpieczenstwa załóg p... więcej»

Wybrane problemy dozoru technicznego w warunkach szerokiego zastosowania robotów antropomorficznych (Ryszard Tadeusiewicz)
Streszczenie W pracy omówiono problemy, które moga sie pojawic w sferze działania dozoru technicznego, w chwili gdy w przedsiebiorstwach obok obecnie uzywanych robotów stacjonarnych pojawia sie takze roboty mobilne, zwłaszcza antropomorficzne. Najpierw przedstawiono w skrócie problemy, które juz teraz wiaza sie z typowymi robotami stacjonarnymi. Nastepnie wyjasniono powody zmierzania do budowy i wykorzystania robotów antropomorficznych. Na koniec zarysowano problemy, jakich mozna sie spodziewac gdy roboty antropomorficzne rzeczywiscie pojawia sie z przedsiebiorstwach, a zwłaszcza na halach produkcyjnych.mach, zwłaszcza ze wzrost liczby robotów takze w polskim przemysle jest nieuchronny. Mozna pozwolic sobie na taka prognoze, poniewaz Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych stwierdził, ze 83 proc. polskich przedsiebiorstw, które sie ostatnio zrobotyzowały, zanotowało z tego powodu wzrost produkcji. Warto takze zauwazyc, jakie to były przedsiebiorstwa. Prawie połowa z nich (47 proc.) zwiazanych było z motoryzacja, na drugim miejscu były przemysł metalowy i przemysł chemiczny (po 15 proc.), natomiast przemysł spozywczy stanowił zaledwie 4 proc. Z typowymi robotami pozornie jest łatwej Typowe roboty stacjonarne (rys. 1), pracujace samodzielnie albo w grupach (rys. 2), nie stwarzaja nowych jakosciowo problemów w zakresie dozoru technicznego. Mozna je nadzorowac i kontrolowac tak jak wszystkie inne maszyny - oczywiscie z uwzglednieniem ich mechatronicznej natury. Ale miedzy stacjonarnym robotem a obrabiarka numeryczna nie ma jakiejs zasadniczej róznicy (w zakresie dozoru technicznego). Jedyne, na co trzeba zwrócic uwage, to na to, ze typowy robot nie ma sensorów pozwalajacych na percepcje jego otoczenia, wiec w szczególnosci moze byc narazony na kolizje z innymi robotami, z którymi dzieli te sama czesc przestrzeni roboczej, albo co gorsza - z ludzmi. P... więcej»

Radiografia cyfrowa w NDT (czesc I) (Grzegorz Jezierski)
W praktyce odbiorowej połaczen spawanych lub odlewów z wykorzystaniem metody radiograficznej do oceny ich jakosci coraz czesciej mamy do czynienia z technikami cyfrowymi, które zastepuja technika błonowa. Pojawiło sie wiele nowych terminów zwiazanych z rozwiazaniami technicznymi radiografii cyfrowej i wymaganiami jakosciowymi. Dlatego warto przyblizyc inspektorom dozoru technicznego (którzy na co dzien nie zajmuja sie fizycznym wykonywaniem nieniszczacych badan radiograficznych) tej nowej techniki, która w obszarze medycyny prawie całkowicie wyparła z uzycia błone radiograficzna. Autor bedzie wdzieczny za krytyczne uwagi od czytelników do niniejszej publikacji.1. Wprowadzenie Obecnie niezaleznie od ustabilizowanej juz sytuacji w zakresie radiografii z wykorzystaniem luminoforowych płyt pamieciowych zwanej Storage Phosphor Radiography System (SPR), a czesciej znanej pod nazwa Computed Radiography (CR)1, czyli radiografii komputerowej2 (normy PNEN 147841, PNEN 147842), obserwuje sie dynamiczny rozwój róznych detektorów stosowanych do bezposredniej wizualizacji obrazu przeswietlanego obiektu. Poniewaz wczesniej funkcjonował juz termin Computed Radiography, dla odróznienia tej nowej techniki, wytwórcy detektorów jak i autorzy publikacji zaczeli uzywac terminu Direct Digital Radiography (DDR lub DR), czyli radiografia bezposrednia. Nalezy podkreslic, ze obie te techniki uzywaja komputera, jak równiez cyfrowego systemu zapisu i obróbki obrazu. Stad jest wiele nieporozumien w stosowaniu tychze pojec. Autor niniejszej publikacji proponuje stosowanie terminów: posrednia radiografia cyfrowa - dla radiografii z wykorzystaniem luminoforowych płyt pamieciowych (radiografii komputerowej) oraz bezposrednia radiografia cyfrowa - odpowiednio dla radiografii z wykorzystaniem detektorów do bezposredniej wizualizacji obrazu radiologicznego. Co wiec oznacza radiografia cyfrowa? - zródła promieniowania, osłony, obraz takie same jak w przyp... więcej»

Redakcja:
ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa
tel.: 602 178 610
e-mail: dozortechniczny@sigma-not.pl
www: http://dozortechniczny.eu/

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577